Man of the Match Award
2000
2001
2002
2003 Simon Ridgway
2004 Simon Ridgway
2005 Simon Ridgway
2006 Paul Wilson
2007 Lee Norris/Matthew McStraw
2008 Tom Spurr
2009 Simon Ridgway
2010 Adam Armitage
2011 Dale Armitage
2012
2013
2014
2015
2016